The VTI National Transport Library Catalogue

Luftkvaliteten i Sverige sommaren 1997 och vintern 1997/98 : resultat från mätningar inom URBAN-projektet Svanberg, Per-Arne et al

By: Svanberg, Per-ArneContributor(s): Lindskog, AnneSeries: IVL rapport B ; 1302Publication details: Stockholm : IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 1998Description: 106 sSubject(s): Sweden | Air pollution | Region | Measurement | UhOnline resources: Publikation/Publication Abstract: Förutom en redovisning av resultaten från mätningarna under vintern 1997/98, den 12:te mätsäsongen i rad inom URBAN-projektet, redovisas också resultaten från den andra mätningen i rad under en sommarperiod, april - september 1997. Tendensen är att mätningar under sommarperioden kommer att utgöra en mindre, permanent del av projektet. Mätningarna under sommaren 1997 omfattade månadsvisa bestämningar av O3 och utfördes i centrum av 13 tätorter samt vid 26 mätplatser på landsbygden i anslutning till tätorterna. I 9 av tätorterna respektive 18 av de regionala mätplatserna omfattade mätningarna också månadsvisa bestämningar av NO2. Under vintersäsongen, oktober 1997- mars 1998, genomfördes mätningar i totalt 34 tätorter. Mätningarna de fyra senaste säsongerna avviker något från tidigare år, genom att kommunerna kunde välja att delta med ett alternativt basprogram. Detta har medfört att den dygnsvisa provtagningen av svaveldioxid (SO2) ersatts med månadsvisa, diffusiva mätningar av SO2 samt diffusiva veckomätningar av VOC i 22 av årets medverkande kommuner. Det totala antalet kommuner som genomförde VOC-mätningar var 32. Analysen omfattade bestämning av 8 komponenter, bensen, toluen, m+p-xylen, o-xylen, etylbensen, butylacetat, oktan och nonan. Vidare genomfördes månadsvisa diffusionsmätningar av O3 i 9 tätorter och veckovisa NOx i 3. I 19 kommuner genomfördes dessutom månadsvisa diffusionsmätningar av SO2 och NO2 vid totalt 38 platser på landsbygden i anslutning till tätorterna. Vid 16 av dessa regional mätplatser genomfördes också månadsvisa mätningar av O3. Genom samverkan med länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten utfördes även mätningar (dygnsmedelvärden) av SO2, sot och NO2, i bakgrundsluft vid 2 platser, Holmögadd samt en plats ca 25 km NO Kalix kallad Kalix Bakgrund. Resultaten har sammanställts med meteorologiska uppgifter och i rapporten redovisas även resultat från mätningar i bakgrundsluft vid de svenska mätpunkterna inom EMEP-nätet. För så kallade episoder har mätdata även hämtats från EMEP-stationer i Danmark, Finland och Norge. Förutom traditionell redovisning av resultat och jämförelser med gränsvärden, presenteras linjära sambandstester mellan de uppmätta parametrarna, meteorologiskt data samt kommundata. Den regionala och storskaliga (långdistanstransporterad) bakgrundsbelastningens betydelse för luftkvaliteten i tätorter, liksom haltvariationer inom tätorterna, diskuteras utifrån de resultat som framtagits inom projektet. Betydelsen av införandet av katalytisk avgasrening samt övriga förändringar på trafiksidan diskuteras i relation till trender för luftkvaliteten i tätorterna. I årets rapport redovisas också resultat från en registerstudie kring dödlighet och luftföroreningshalter utförd vid Umeå Universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.Abstract: In addition to the results from winter 1997/98 (the 12th consecutive campaign within the URBAN project), results from the second successive summer measurement season, April - September 1997, are presented. Although not as comprehensive as during the winter season, the summer measurement period is becoming a permanent part of the project. The measurements during summer 1997 included O3 measurements as monthly averages at 13 urban sites and at 26 rural sites neighbouring the urban centres. In addition, NO2 measurements as monthly averages were undertaken at 9 of the urban sites and 18 of the rural sites. During the winter season, October 1997 - March 1998, measurements were carried out at 34 urban towns and cities. The measurements from the four last seasons have differed somewhat from previous years in that the municipalities can now choose an alternative base program. This has meant that the 24-hour sampling of sulphur dioxide (SO2) was replaced by monthly diffusive measurements of SO2 together with weekly diffusive measurements of VOC at 22 of this year’s participating municipalities. In total, 32 of the municipalities undertook VOC measurements. 8 VOC components were determined in the analysis; benzene, toluene, m + p-xylene, o-xylene, ethylbenzene, butylacetate, octane and nonane. In addition, monthly diffusive measurements of O3 were performed at 9 urban sites and weekly diffusive measurements of NOx at 3 urban sites. In 19 municipalities monthly diffusive measurements of SO2 and NO2 were undertaken at 38 rural sites neighbouring the urban centres. Furthermore, at 16 of these rural sites monthly diffusive measurements of O3 were also carried out. Through work co-operation between the county councils of Västerbotten and Norrbotten, 24-hour averages of SO2, soot, and NO2 in background air at 2 sites, Holmögadd and Kalix Bergrund (25 km NE of Kalix), were measured. The results have been compiled together with corresponding meteorological data. In addition, the results from background air measurements at the Swedish sites within the EMEP network are presented. For so called episodes, data were provided from EMEP stations in Denmark, Finland and Norway. Besides the conventional presentation of results and comparisons with the national air quality standards, linear correlation tests between the measured parameters, meteorological data and even other general data supplied by the municipalities concerning population, traffic work etc. are also reported. The regional and large scale (long distance transport) background contributions for air quality in the urban areas, as well as the level variation within the urban areas have been discussed on the basis of the obtained results. The significance of the introduction of exhaust catalysts, and other changes in the traffic situation are assessed in terms of air quality trends in the urban centres. In this year’s report, results from a study concerning fatality and air pollution levels by Umeå University (Swedish Environmental Protection Agency contract) is presented. Economical support from the Swedish Environmental Protection Agency has financed result evaluation, compilation and reporting of the project since the 1990/91 season.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Förutom en redovisning av resultaten från mätningarna under vintern 1997/98, den 12:te mätsäsongen i rad inom URBAN-projektet, redovisas också resultaten från den andra mätningen i rad under en sommarperiod, april - september 1997. Tendensen är att mätningar under sommarperioden kommer att utgöra en mindre, permanent del av projektet. Mätningarna under sommaren 1997 omfattade månadsvisa bestämningar av O3 och utfördes i centrum av 13 tätorter samt vid 26 mätplatser på landsbygden i anslutning till tätorterna. I 9 av tätorterna respektive 18 av de regionala mätplatserna omfattade mätningarna också månadsvisa bestämningar av NO2. Under vintersäsongen, oktober 1997- mars 1998, genomfördes mätningar i totalt 34 tätorter. Mätningarna de fyra senaste säsongerna avviker något från tidigare år, genom att kommunerna kunde välja att delta med ett alternativt basprogram. Detta har medfört att den dygnsvisa provtagningen av svaveldioxid (SO2) ersatts med månadsvisa, diffusiva mätningar av SO2 samt diffusiva veckomätningar av VOC i 22 av årets medverkande kommuner. Det totala antalet kommuner som genomförde VOC-mätningar var 32. Analysen omfattade bestämning av 8 komponenter, bensen, toluen, m+p-xylen, o-xylen, etylbensen, butylacetat, oktan och nonan. Vidare genomfördes månadsvisa diffusionsmätningar av O3 i 9 tätorter och veckovisa NOx i 3. I 19 kommuner genomfördes dessutom månadsvisa diffusionsmätningar av SO2 och NO2 vid totalt 38 platser på landsbygden i anslutning till tätorterna. Vid 16 av dessa regional mätplatser genomfördes också månadsvisa mätningar av O3. Genom samverkan med länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten utfördes även mätningar (dygnsmedelvärden) av SO2, sot och NO2, i bakgrundsluft vid 2 platser, Holmögadd samt en plats ca 25 km NO Kalix kallad Kalix Bakgrund. Resultaten har sammanställts med meteorologiska uppgifter och i rapporten redovisas även resultat från mätningar i bakgrundsluft vid de svenska mätpunkterna inom EMEP-nätet. För så kallade episoder har mätdata även hämtats från EMEP-stationer i Danmark, Finland och Norge. Förutom traditionell redovisning av resultat och jämförelser med gränsvärden, presenteras linjära sambandstester mellan de uppmätta parametrarna, meteorologiskt data samt kommundata. Den regionala och storskaliga (långdistanstransporterad) bakgrundsbelastningens betydelse för luftkvaliteten i tätorter, liksom haltvariationer inom tätorterna, diskuteras utifrån de resultat som framtagits inom projektet. Betydelsen av införandet av katalytisk avgasrening samt övriga förändringar på trafiksidan diskuteras i relation till trender för luftkvaliteten i tätorterna. I årets rapport redovisas också resultat från en registerstudie kring dödlighet och luftföroreningshalter utförd vid Umeå Universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

In addition to the results from winter 1997/98 (the 12th consecutive campaign within the URBAN project), results from the second successive summer measurement season, April - September 1997, are presented. Although not as comprehensive as during the winter season, the summer measurement period is becoming a permanent part of the project. The measurements during summer 1997 included O3 measurements as monthly averages at 13 urban sites and at 26 rural sites neighbouring the urban centres. In addition, NO2 measurements as monthly averages were undertaken at 9 of the urban sites and 18 of the rural sites. During the winter season, October 1997 - March 1998, measurements were carried out at 34 urban towns and cities. The measurements from the four last seasons have differed somewhat from previous years in that the municipalities can now choose an alternative base program. This has meant that the 24-hour sampling of sulphur dioxide (SO2) was replaced by monthly diffusive measurements of SO2 together with weekly diffusive measurements of VOC at 22 of this year’s participating municipalities. In total, 32 of the municipalities undertook VOC measurements. 8 VOC components were determined in the analysis; benzene, toluene, m + p-xylene, o-xylene, ethylbenzene, butylacetate, octane and nonane. In addition, monthly diffusive measurements of O3 were performed at 9 urban sites and weekly diffusive measurements of NOx at 3 urban sites. In 19 municipalities monthly diffusive measurements of SO2 and NO2 were undertaken at 38 rural sites neighbouring the urban centres. Furthermore, at 16 of these rural sites monthly diffusive measurements of O3 were also carried out. Through work co-operation between the county councils of Västerbotten and Norrbotten, 24-hour averages of SO2, soot, and NO2 in background air at 2 sites, Holmögadd and Kalix Bergrund (25 km NE of Kalix), were measured. The results have been compiled together with corresponding meteorological data. In addition, the results from background air measurements at the Swedish sites within the EMEP network are presented. For so called episodes, data were provided from EMEP stations in Denmark, Finland and Norway. Besides the conventional presentation of results and comparisons with the national air quality standards, linear correlation tests between the measured parameters, meteorological data and even other general data supplied by the municipalities concerning population, traffic work etc. are also reported. The regional and large scale (long distance transport) background contributions for air quality in the urban areas, as well as the level variation within the urban areas have been discussed on the basis of the obtained results. The significance of the introduction of exhaust catalysts, and other changes in the traffic situation are assessed in terms of air quality trends in the urban centres. In this year’s report, results from a study concerning fatality and air pollution levels by Umeå University (Swedish Environmental Protection Agency contract) is presented. Economical support from the Swedish Environmental Protection Agency has financed result evaluation, compilation and reporting of the project since the 1990/91 season.

Powered by Koha