The VTI National Transport Library Catalogue

Granskning av Vägverkets och Banverkets förslag till drift- och underhållsstrategier Öberg, Gudrun ; Wiklund, Mats ; Nilsson, Jan-Eric

By: Öberg, GudrunContributor(s): Wiklund, Mats | Nilsson, Jan-EricSeries: VTI rapport ; 492Publication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2003Description: 83 sOther title: Analysis of the Swedish National Road Administration’s and Banverket’s proposals regarding operation and maintenance strategiesSubject(s): Sweden | Maintenance | Transport authority | Planning | Administration | Cost | Road network | Railway network | 02 | 01 | J12 | J13Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P0654:492Location: Abstract: Regeringen har gett väg- och transportforskningsinstitutet i uppdrag att granska innehållet i de förslag till drift- och underhållsstrategier för 2004–2015 som Vägverket och Banverket skickat på remiss. Denna rapport innehåller en redovisning av detta uppdrag. Gemensamt för båda trafikverken är det omfattande kunskapsmaterial i form av beskrivningar av vägnätets och bannätets standard som finns tillgängligt för planeringsarbetet. Man har i viktiga delar också kompletterat detta material med särskilda studier, enkäter och genom att låta regionerna bearbeta speciella frågor. Enligt instruktionerna från Näringsdepartementet ska verken utforma sina åtgärdsförslag för att minimera den samhällsekonomiska kostnaden för att hålla infrastruktur tillgänglig för trafik. Kriterier för när åtgärder ska sättas in – vad som av Vägverket kallas målnivåer – bör därför väljas med denna utgångspunkt. Problemet är att det är svårt och många gånger omöjligt att med utgångspunkt från tillgänglig dokumentation avgöra hur målnivåerna valts, om det skett på samhällsekonomiska grunder eller om det är andra överväganden som varit vägledande för att komma fram till dessa gränsvärden. Det har därför inte varit möjligt att som en del av granskningen komma fram till om man gjort rimliga avvägningar mellan olika aspekter på driftinsatserna.Abstract: The Government has assigned the Swedish Road and Transport Research Institute the task of analysing the content of the proposals for operation and maintenance strategies that the Swedish National Road Administration and Banverket (the Swedish National Rail Administration) have submitted for comment. This memorandum constitutes a report of this assignment. Common to both the traffic administrations is the extensive knowledge in the form of descriptions of the road and rail networks’ standard that are available when planning. Important parts of this material have also been supplemented with studies and surveys, and by having the regions themselves work on special issues. According to the directives of the Ministry of Industry, Employment and Communications, the two administrations are to devise their own proposals for measures to minimise the cost to the public economy of keeping the infrastructure accessible for traffic. The criteria for when measures are to be applied – which the National Road Administration calls target levels – should therefore be chosen on this basis. The problem here is that it is difficult, and in many cases impossible, on the basis of the available documentation, to determine how the target levels have been chosen, whether this has been done according to public economy principles, or if other considerations have been the guiding principles when determining these limits. For these reasons, it has not been possible in our analysis to ascertain whether a reasonable balance has been achieved between different aspects of the measures proposed with regard to operation.
Item type: Reports, conferences, monographs
Current library Call number Status Date due Barcode
Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI:s bibliotek i Linköping
bibliotek@vti.se

Available

Regeringen har gett väg- och transportforskningsinstitutet i uppdrag att granska innehållet i de förslag till drift- och underhållsstrategier för 2004–2015 som Vägverket och Banverket skickat på remiss. Denna rapport innehåller en redovisning av detta uppdrag. Gemensamt för båda trafikverken är det omfattande kunskapsmaterial i form av beskrivningar av vägnätets och bannätets standard som finns tillgängligt för planeringsarbetet. Man har i viktiga delar också kompletterat detta material med särskilda studier, enkäter och genom att låta regionerna bearbeta speciella frågor. Enligt instruktionerna från Näringsdepartementet ska verken utforma sina åtgärdsförslag för att minimera den samhällsekonomiska kostnaden för att hålla infrastruktur tillgänglig för trafik. Kriterier för när åtgärder ska sättas in – vad som av Vägverket kallas målnivåer – bör därför väljas med denna utgångspunkt. Problemet är att det är svårt och många gånger omöjligt att med utgångspunkt från tillgänglig dokumentation avgöra hur målnivåerna valts, om det skett på samhällsekonomiska grunder eller om det är andra överväganden som varit vägledande för att komma fram till dessa gränsvärden. Det har därför inte varit möjligt att som en del av granskningen komma fram till om man gjort rimliga avvägningar mellan olika aspekter på driftinsatserna.

The Government has assigned the Swedish Road and Transport Research Institute the task of analysing the content of the proposals for operation and maintenance strategies that the Swedish National Road Administration and Banverket (the Swedish National Rail Administration) have submitted for comment. This memorandum constitutes a report of this assignment. Common to both the traffic administrations is the extensive knowledge in the form of descriptions of the road and rail networks’ standard that are available when planning. Important parts of this material have also been supplemented with studies and surveys, and by having the regions themselves work on special issues. According to the directives of the Ministry of Industry, Employment and Communications, the two administrations are to devise their own proposals for measures to minimise the cost to the public economy of keeping the infrastructure accessible for traffic. The criteria for when measures are to be applied – which the National Road Administration calls target levels – should therefore be chosen on this basis. The problem here is that it is difficult, and in many cases impossible, on the basis of the available documentation, to determine how the target levels have been chosen, whether this has been done according to public economy principles, or if other considerations have been the guiding principles when determining these limits. For these reasons, it has not been possible in our analysis to ascertain whether a reasonable balance has been achieved between different aspects of the measures proposed with regard to operation.

Powered by Koha