The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Allvarliga funktionsstörningar i baninfrastrukturen : beräkning av effekter på tågtrafiken Wiklund, Mats

By: Series: VTI meddelande ; 959Publication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2003Description: 55 s, 612 kBSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P1690:959Location: Abstract: Järnvägstransportsystemets spåranläggningar utsätts ibland av påfrestningar som orsakar så allvarliga fel eller skador att trafiken måste stoppas eller att så omfattande störningar uppstår att man tvingas ställa in tåg. Exempel är nedrivna elkontaktledningar, brand i ställverk eller översvämmade banvallar. Det är givetvis omöjligt att skapa ett system där sådana situationer aldrig uppstår, men man kan försöka fördela drift- och underhållsinsatser så att sannolikheten är minst hos de spåranläggningar där konsekvensen i form av omfattande trafikstörningar är störst. Omfattande skador på järnvägstransportsystemets signalställverk orsakar omfattande störningar. Ett exempel på sådan skada som medförde svåra konsekvenser är när ställverket vid Järna station brann veckan efter midsommaren 2000. Ett tyskutvecklat mikrosimuleringsverktyg för tågtrafik, RailSys, har använts för att simulera konsekvenserna av branden. Simuleringar har även gjorts med högre och lägre tågtrafikflöden jämfört med dem som gällde efter branden. Sänkning av den största tillåtna hastigheten genom en spåranläggning är ett exempel på reduktion av den potentiella kapaciteten. De förseningar som då uppstår kan i vissa situationer hämtas in genom något högre hastighet på andra bandelar. Ibland är inte det möjligt, men de förseningar som ändå uppstår kan vara så små att man klarar att genomföra alla planerade tågrörelser. Under en del förhållanden blir dock förseningarna så stora att fordonsomloppen påverkas och följden blir att tåg ställs in. Alternativt kan den potentiella kapaciteten vara så låg att det inte går att genomföra alla planerade tågrörelser. I samband med fel eller skador på signalsystemet sänks ibland den största tilllåtna hastigheten till 40 km/h. Det kan också ske då banvallen har nedsatt bärighet eller vid dåligt spårläge. Vi studerar här hur trafiken påverkas om största tillåtna hastighet sänks till 40 km/h på ett antal delsträckor på Svealandsbanan mellan Nykvarn och Eskilstuna i Södermanland.Abstract: The track infrastructure installations of the railway transport system are at times subjected to stresses which give rise to such serious faults or damage that traffic must be stopped, or cause such serious disturbances that trains must be cancelled. Examples are falls of overhead contact lines, fire in interlocking systems or flooding of the track bed. It is obviously impossible to create a system where such situations never occur, but an attempt can be made to allocate operational and maintenance work in such a way that the probability of such occurrences is reduced to a minimum on those track installations where the impact in the form of comprehensive traffic disturbances is greatest. Extensive damage to the interlocking system of the rail transport system causes comprehensive disturbances. One example of such damage which gave rise to serious consequences is when the interlocking system at Jaerna station burned down the week after midsummer in 2000. A microsimulation tool for rail traffic, RailSys, which had been developed in Germany, was used to simulate the consequences of the fire. Simulations were also made for rail traffic flows both higher and lower than those that applied after the fire. Lowering of the highest permitted speed through a track infrastructure installation is one example of the reduction in potential capacity. The delays which then occur can in some situations be recouped through somewhat higher speeds on other parts of the system. Sometimes this is not possible, but the delays which nevertheless occur may be so small that all planned train movements can be carried out. In a lot of circumstances, however, delays are so extensive that rolling stock assignment is affected and trains must be cancelled. Alternatively, the potential capacity may become so low that all planned train movements cannot be carried out. When faults or damage occur to the signalling system, the highest permitted speed is sometimes reduced to 40 km/h. This may also occur when the bearing strength of the permanent way is reduced or when the track is in a bad condition. The authors have studyied how traffic is affected when the highest permitted speed is reduced to 40 km/h on a number of sections of the Svealand Line between Nykvarn and Eskilstuna in Soedermanland.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings
Current library Call number Status Date due Barcode
Statens väg- och transportforskningsinstitut Available

Järnvägstransportsystemets spåranläggningar utsätts ibland av påfrestningar som orsakar så allvarliga fel eller skador att trafiken måste stoppas eller att så omfattande störningar uppstår att man tvingas ställa in tåg. Exempel är nedrivna elkontaktledningar, brand i ställverk eller översvämmade banvallar. Det är givetvis omöjligt att skapa ett system där sådana situationer aldrig uppstår, men man kan försöka fördela drift- och underhållsinsatser så att sannolikheten är minst hos de spåranläggningar där konsekvensen i form av omfattande trafikstörningar är störst. Omfattande skador på järnvägstransportsystemets signalställverk orsakar omfattande störningar. Ett exempel på sådan skada som medförde svåra konsekvenser är när ställverket vid Järna station brann veckan efter midsommaren 2000. Ett tyskutvecklat mikrosimuleringsverktyg för tågtrafik, RailSys, har använts för att simulera konsekvenserna av branden. Simuleringar har även gjorts med högre och lägre tågtrafikflöden jämfört med dem som gällde efter branden. Sänkning av den största tillåtna hastigheten genom en spåranläggning är ett exempel på reduktion av den potentiella kapaciteten. De förseningar som då uppstår kan i vissa situationer hämtas in genom något högre hastighet på andra bandelar. Ibland är inte det möjligt, men de förseningar som ändå uppstår kan vara så små att man klarar att genomföra alla planerade tågrörelser. Under en del förhållanden blir dock förseningarna så stora att fordonsomloppen påverkas och följden blir att tåg ställs in. Alternativt kan den potentiella kapaciteten vara så låg att det inte går att genomföra alla planerade tågrörelser. I samband med fel eller skador på signalsystemet sänks ibland den största tilllåtna hastigheten till 40 km/h. Det kan också ske då banvallen har nedsatt bärighet eller vid dåligt spårläge. Vi studerar här hur trafiken påverkas om största tillåtna hastighet sänks till 40 km/h på ett antal delsträckor på Svealandsbanan mellan Nykvarn och Eskilstuna i Södermanland.

The track infrastructure installations of the railway transport system are at times subjected to stresses which give rise to such serious faults or damage that traffic must be stopped, or cause such serious disturbances that trains must be cancelled. Examples are falls of overhead contact lines, fire in interlocking systems or flooding of the track bed. It is obviously impossible to create a system where such situations never occur, but an attempt can be made to allocate operational and maintenance work in such a way that the probability of such occurrences is reduced to a minimum on those track installations where the impact in the form of comprehensive traffic disturbances is greatest. Extensive damage to the interlocking system of the rail transport system causes comprehensive disturbances. One example of such damage which gave rise to serious consequences is when the interlocking system at Jaerna station burned down the week after midsummer in 2000. A microsimulation tool for rail traffic, RailSys, which had been developed in Germany, was used to simulate the consequences of the fire. Simulations were also made for rail traffic flows both higher and lower than those that applied after the fire. Lowering of the highest permitted speed through a track infrastructure installation is one example of the reduction in potential capacity. The delays which then occur can in some situations be recouped through somewhat higher speeds on other parts of the system. Sometimes this is not possible, but the delays which nevertheless occur may be so small that all planned train movements can be carried out. In a lot of circumstances, however, delays are so extensive that rolling stock assignment is affected and trains must be cancelled. Alternatively, the potential capacity may become so low that all planned train movements cannot be carried out. When faults or damage occur to the signalling system, the highest permitted speed is sometimes reduced to 40 km/h. This may also occur when the bearing strength of the permanent way is reduced or when the track is in a bad condition. The authors have studyied how traffic is affected when the highest permitted speed is reduced to 40 km/h on a number of sections of the Svealand Line between Nykvarn and Eskilstuna in Soedermanland.

Powered by Koha