The VTI National Transport Library Catalogue

Slutredovisning av ”Förstudie järnväg” inom MC-Tema– Slitage projektnummer 91003 Andersson, Mats

By: Andersson, MatsPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2002; Marginalkostnadstemat, ; Implementering av marginalkostnadsprissättning i transportsektorn, Description: 29 sSubject(s): | Wear | Data acquisition | Cost | Calculation | Method | Sweden | J01 | J13Online resources: Publikation/Publication Abstract: Slitage och nedbrytning av transportinfrastruktur är en vedertagen komponent när trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader diskuteras. Om det finns ett beroende mellan slitaget och nedbrytningen och trafikvolym/belastning bör denna komponent inkluderas i en prissättningspolicy. De trafikberoende kostnaderna för drift och underhåll av transportinfrastrukturen brukar vanligtvis användas som underlag för hur stor en avgift för infrastrukturen ska vara. Hittills har inte kostnaden för järnvägens reinvesteringar inkluderats i slitageavgiften på järnvägssidan. Frågan är om de ska inkluderas och i så fall hur det ska göras. En förutsättning för att inkludera reinvesteringarna är att de dels kan identifieras och kostnadsberäknas, dels att det empiriskt kan fastställas att det finns ett beroende mellan reinvesteringskostnaden och trafikeringen av infrastrukturen. Syftet med denna förstudie är att - översiktligt beskriva kunskapsläget kring nedbrytning av järnvägsinfrastruktur, - beskriva befintliga data i Banverket som underlag för att estimera marginalkostnader OBS! Bilaga, börjar på sidan 13. för nedbrytning av järnvägsinfrastruktur, - peka ut behov av kompletterande data om existerande data inte är tillfredsställande och ändamålsenliga, - utreda möjligheten om och hur man ska inkludera reinvesteringar i den samhällsekonomiska marginalkostnaden för nedbrytning av järnvägsinfrastruktur.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Slitage och nedbrytning av transportinfrastruktur är en vedertagen komponent när trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader diskuteras. Om det finns ett beroende mellan slitaget och nedbrytningen och trafikvolym/belastning bör denna komponent inkluderas i en prissättningspolicy. De trafikberoende kostnaderna för drift och underhåll av transportinfrastrukturen brukar vanligtvis användas som underlag för hur stor en avgift för infrastrukturen ska vara. Hittills har inte kostnaden för järnvägens reinvesteringar inkluderats i slitageavgiften på järnvägssidan. Frågan är om de ska inkluderas och i så fall hur det ska göras. En förutsättning för att inkludera reinvesteringarna är att de dels kan identifieras och kostnadsberäknas, dels att det empiriskt kan fastställas att det finns ett beroende mellan reinvesteringskostnaden och trafikeringen av infrastrukturen. Syftet med denna förstudie är att - översiktligt beskriva kunskapsläget kring nedbrytning av järnvägsinfrastruktur, - beskriva befintliga data i Banverket som underlag för att estimera marginalkostnader OBS! Bilaga, börjar på sidan 13. för nedbrytning av järnvägsinfrastruktur, - peka ut behov av kompletterande data om existerande data inte är tillfredsställande och ändamålsenliga, - utreda möjligheten om och hur man ska inkludera reinvesteringar i den samhällsekonomiska marginalkostnaden för nedbrytning av järnvägsinfrastruktur.

Powered by Koha