The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län : mätdata 2003

By: Publication details: Stockholm Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. LVF rapport 16:2004, 2004Description: 35 sSubject(s): Online resources: Abstract: I rapporten redovisas 2003 års resultat från mätningar av luftföroreningar och meteorologi från de stationer som ingår i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds basprogram. År 2003 var årsmedeltemperaturen i stort sett normal i länen. Året innehöll dock kortare perioder med lägre temperaturer än normalt i januari, februari och oktober. Årsnederbörden var lägre än normal och årets månadsmedelvärden avvek mycket från flerårsmedelvärdena. Maj och december var betydligt blötare än normalt medan mars var ovanligt torr. Sett över hela året förhärskade vindar från väst och sydväst. Vindhastigheten i länen var i stort sett normal jämfört med flerårsgenomsnittet, Södermalm hade dock något högre värde. Kvävedioxid, NO2. Miljökvalitetsnormen för timme, dygn och år har klarats i taknivå på Södermalm i Stockholm innerstad samt i bakgrundsmiljö vid Norr Malma utanför Norrtälje. Överskridanden sker dock i gaturum och intill större vägar (se Luften i Stockholm, årsrapport 2003). Sedan 1982 har årsmedelvärdet för kvävedioxid i taknivå på Södermalm halverats. Halterna vid Norr Malma ligger sedan 1994 i stort sett på samma nivå. De nationella miljömålen för Frisk luft, delmål för kväveoxider, klarades vid Norr Malma och i taknivå på Södermalm. Svaveldioxid, SO2. Miljökvalitetsnormen för timmar och dygn har klarats med mycket stor marginal på Södermalm och i friluftsområdet Kanaan i västra Stockholm. Sedan 1980-talet har svaveldioxidhalterna på Södermalm minskat kraftigt, ca 90-95 % och årsmedelvärdet har de senaste två åren uppmätts till ca 1,5 µg/m3 SO2. Även halterna vid Kanaan har minskat sedan 1984 och har de senaste åren uppmätts till ca 1 µg/m3 SO2 som årsmedelvärde. Det nationella miljömålen för Frisk luft, delmål för svaveldioxid, klarades i taknivå på Södermalm och vid friluftsområdet Kanaan.Marknära ozon, O3. Under 2003 klarades de flesta målvärden och tröskelvärden enligt EG-direktivet, 2002/3/EG, både i taknivå på Södermalm och vid bakgrundsstationerna. Det långsiktiga målet för år 2020 till skydd av växtlighet överskreds dock vid bakgrundsstationerna. Samtliga nationella miljömål för Frisk luft, delmål för ozon, överskreds . Inandningsbara partiklar, PM10. Miljökvalitetsnormen har klarats i taknivå på Södermalm och på bakgrundsstationerna. I gatunivå på Kungsgatan i Uppsala överskrids dygnsmedelvärdet för PM10. Halten i Uppsala har sedan mätstarten år 1998 legat högst år 2002 men har sjunkit något under år 2003. I taknivå på Södermalm ligger halterna relativt konstant sedan år 1994. På bakgrundsstationen i Aspvreten har halterna minskat de två senaste åren. PM2.5. Halterna av PM2.5 var förhöjda under februari och mars. Vårtoppen beror på intransport av förorenad luft samt på den ökade resuspensionen under våren. Mars år 2003 var även ovanligt torr med mindre nederbörd än normalt vilket bidrog till de högre PM2.5 värdena denna period.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

I rapporten redovisas 2003 års resultat från mätningar av luftföroreningar och meteorologi från de stationer som ingår i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds basprogram. År 2003 var årsmedeltemperaturen i stort sett normal i länen. Året innehöll dock kortare perioder med lägre temperaturer än normalt i januari, februari och oktober. Årsnederbörden var lägre än normal och årets månadsmedelvärden avvek mycket från flerårsmedelvärdena. Maj och december var betydligt blötare än normalt medan mars var ovanligt torr. Sett över hela året förhärskade vindar från väst och sydväst. Vindhastigheten i länen var i stort sett normal jämfört med flerårsgenomsnittet, Södermalm hade dock något högre värde. Kvävedioxid, NO2. Miljökvalitetsnormen för timme, dygn och år har klarats i taknivå på Södermalm i Stockholm innerstad samt i bakgrundsmiljö vid Norr Malma utanför Norrtälje. Överskridanden sker dock i gaturum och intill större vägar (se Luften i Stockholm, årsrapport 2003). Sedan 1982 har årsmedelvärdet för kvävedioxid i taknivå på Södermalm halverats. Halterna vid Norr Malma ligger sedan 1994 i stort sett på samma nivå. De nationella miljömålen för Frisk luft, delmål för kväveoxider, klarades vid Norr Malma och i taknivå på Södermalm. Svaveldioxid, SO2. Miljökvalitetsnormen för timmar och dygn har klarats med mycket stor marginal på Södermalm och i friluftsområdet Kanaan i västra Stockholm. Sedan 1980-talet har svaveldioxidhalterna på Södermalm minskat kraftigt, ca 90-95 % och årsmedelvärdet har de senaste två åren uppmätts till ca 1,5 µg/m3 SO2. Även halterna vid Kanaan har minskat sedan 1984 och har de senaste åren uppmätts till ca 1 µg/m3 SO2 som årsmedelvärde. Det nationella miljömålen för Frisk luft, delmål för svaveldioxid, klarades i taknivå på Södermalm och vid friluftsområdet Kanaan.Marknära ozon, O3. Under 2003 klarades de flesta målvärden och tröskelvärden enligt EG-direktivet, 2002/3/EG, både i taknivå på Södermalm och vid bakgrundsstationerna. Det långsiktiga målet för år 2020 till skydd av växtlighet överskreds dock vid bakgrundsstationerna. Samtliga nationella miljömål för Frisk luft, delmål för ozon, överskreds . Inandningsbara partiklar, PM10. Miljökvalitetsnormen har klarats i taknivå på Södermalm och på bakgrundsstationerna. I gatunivå på Kungsgatan i Uppsala överskrids dygnsmedelvärdet för PM10. Halten i Uppsala har sedan mätstarten år 1998 legat högst år 2002 men har sjunkit något under år 2003. I taknivå på Södermalm ligger halterna relativt konstant sedan år 1994. På bakgrundsstationen i Aspvreten har halterna minskat de två senaste åren. PM2.5. Halterna av PM2.5 var förhöjda under februari och mars. Vårtoppen beror på intransport av förorenad luft samt på den ökade resuspensionen under våren. Mars år 2003 var även ovanligt torr med mindre nederbörd än normalt vilket bidrog till de högre PM2.5 värdena denna period.

Powered by Koha