VTI:s nationella bibliotekskatalog

Normal view MARC view ISBD view

Trafiksäkerhet och konjunktur : modellansatser och litteraturstudie Wiklund, Mats ; Simonsson, Lennart ; Forsman, Åsa ; Hallberg, Örjan ; Johansson, Östen

By: Wiklund, Mats.
Contributor(s): Simonsson, Lennart | Forsman, Åsa | Hallberg, Örjan | Johansson, Östen.
Series: VTI rapport: 704Publisher: Linköping VTI, 2011Description: 71 s. + bil. (6 s.).Other title: Traffic safety and the economic situation: model approaches and a litterature survey.Subject(s): Accident rate | Fatality | Economics | Market | Statistics | Analysis (math) | Correlation (math, stat) | Trend (stat) | Mathematical model | Driver | Recently qualified driver | Vehicle kilometer | 80 | 02Online resources: Publikation/Publication Bibl.nr: VTI P0654:704Location: VTI, 2 exAbstract: Vid analys av trafiksäkerhetsstudier är det viktigt att ha så god kunskap som möjligt om både systeminternaoch systemexterna faktorer. Exempel på det förra är trafikantbeteende och vägarnas säkerhetsstandard,medan expempel på det senare är demografisk sammansättning och ekonomisk konjunktur.Frågan om hur konjunkturen påverkar trafiksäkerheten är av stort intresse bland annat på grund av denlågkonjunktur som stora delar av världen befinner sig i.Detta projekt har omfattat två delstudier. Syftet med den första har varit att undersöka vilka typer avolyckor som är mest känsliga för ekonomisk konjunktur och vilka trafikantgrupper som är inblandade.Syftet med den andra studien har varit att titta på vissa tillstånd, såsom andel tung trafik, andel ungdomarbland körkortsinnehavare, trafikarbete uppdelat på åldersgrupper, etcetera, och se hur dessa samvarierardels med konjunkturen, dels med utfallet i dödade och skadade.I denna rapport ges en översikt över de statistiska metoder andra forskare använt och vilka mått på detekonomiska läget de tagit in i sina modeller. Det visade sig att arbetslöshet var den vanligasteekonomiska förklaringsvariabeln där en ökning av arbetslösheten indikerar en nedgång av antalettrafikdödade. En del av nedgången i antalet trafikdödade förklaras av att unga förare minskar sittbilåkande, detta gällde särskilt för lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Det finns ändå kvar en effektav arbetslöshet som inte förklaras av unga förares bilåkande. Ett försök att jämföra dödsolyckor därföraren visat prov på olämpligt beteende, såsom hastighetsöverträdelse, ej använt bilbälte ellerdrogpåverkan, i en period av lågkonjunktur jämfört med perioder av högkonjunktur påvisade en iblandoväntad likhet. Sett till det absoluta antalet dödsolyckor tycks en del riskbenägna bilförare ha försvunnitfrån trafiken eller ändrat sitt beteende i och med lågkonjunkturen. Dock har även antalet dödsolyckormed mer försiktiga bilförare minskat i motsvarande grad. Orsaken till att andelen dödsolyckor medriskbenägna respektive med mer försiktiga bilförare är oförändrad är dock oklar. En mer detaljeradundersökning av hur resvanor varierar med konjunkturläget kan ge underlag till vidare forskning.Abstract: In studies of traffic safety is it important to have good knowledge of both internal and external factors. Examples of the former are driver behaviour and the roads' safety standard, while examples of the latter are the demographic structure and the economic situtation. The question of how the state of the market influences traffic safety is of special interest due to the present recession in large parts of the world. This project includes two subprojects. The objective of the first subproject has been to investigate which types of accidents are most sensitive to the state of the market and which road user groups are involved. The objective of the second subproject was to study certain conditions, such as percentage of heavy vehicles, percentage of young driving licence holders, vehicle milage per age group, etc., and to see how these covary with the state of the market as well as with the resulting number of killed and injured road users. An overview of the statistical methods that other researchers have used and which measures of the state of the market they have included in their models is given in this report. It was concluded that unemployment was the most common economic variable, where an increase in unemployment indicates a decrease in the number of killed road users. It was then shown that part of the reduction in the number of fatalities is explained by young drivers' reducing their car use. This applies particulary to the regression in the early 1990s. There is, however, still a remaining effect of unemployment that cannot be explained by young drivers car use. An attempt to compare fatal accidents where the driver behavior has been inappropriate, such as speeding, not using safety belt or being under the influence of drugs, before and in a recession revealed a sometimes surprising similarity. In absolute numbers it seems that some risk-taking drivers may have dropped out of the traffic or changed behaviour in the recession. The number of fatal accidents with more careful drivers has however decreased by a similar degree. Why the number of fatal accidents with risk-taking and more careful drivers decreased by a similar amount, in a relative sense, is not clear. A more detailed study of how travel habits vary with the state of the market may give new ideas for further research.
Current location Call number Status Date due Barcode
Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI:s bibliotek i Linköping
bibliotek@vti.se

Available

| VTI:s bibliotek | Kontakta oss | VTI | Contact us | VTI Library|

Powered by Koha